Gewasbeschermingsmonitor

 
Vanaf 26 februari 2015 is het voor iedereen die voornemens is professionele gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken – dus ook buiten de landbouw - een verplichting om te beschikken over een gewasbeschermingsmonitor.
 
Maatregelen
De monitor is in de plaats gekomen van het Gewasbeschermingsplan. In tegenstelling tot het Gewasbeschermingsplan, waarin vooraf een planning wordt gemaakt, moeten in de Gewasbeschermingsmonitor de daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden (overzicht aspecten: zie hieronder). Binnen 2 maanden na de teelt moet de Gewasbeschermingsmonitor worden afgerond.
 
Met de gewasbeschermingsmonitor houden telers onder meer bij welke fysische, biologische en mechanische maatregelen zij nemen, zoals inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding. Ook administreren zij hun vruchtwisselingsplan, rassenkeuze en uitgangsmateriaal, inspanningen voor het signaleren van toenemende ziektedruk, emissiebeperkende maatregelen en keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.
 
Monitor vormvrij
Het idee achter het opstellen van de gewasbeschermingsmonitor is dat de teler op basis van de monitor zijn beslissingen over de te nemen maatregelen in het komende jaar beter kan onderbouwen. Daarnaast helpt de gewasbeschermingsmonitor de toezichthouders om naleving van de beginselen voor geïntegreerde gewasbescherming te controleren. De overheid heeft er bewust voor gekozen om de monitor vormvrij te houden. Hiermee wordt de telers ruimte geboden om aan te sluiten op de beschikbare managementinformatie- en teeltregistratiesystemen. LTO verwacht geen problemen bij de uitvoering omdat de meest gebruikte systemen bij telers reeds zijn toegerust op de nieuwe werkwijze. De variatie, zeker over de verschillende sectoren heen, waarin de monitor verschijnt zal naar verwachting groot zijn. Vragen over de invulling van de monitor of wensen ten aanzien van (voorbeeld)modellen van een gewasbeschermingsmonitor vernemen wij deze graag (agrodis@agrodis.nl).
 
De adviseur
Omdat het  van belang is dat de resultaten van het afgelopen teeltseizoen op een juiste wijze worden geëvalueerd, zouden telers deze evaluatie in overleg met hun toeleverancier c.q. adviseur uit moeten voeren. Om dit effectiever uit te voeren, worden adviseurs op dit vlak bijgeschoold.  Hiervoor is een apart Bewijs van Vakbekwaamheid (BvV) Adviseren ontwikkeld, dat vanaf 1 januari 2019 verplicht is voor elke adviseur van professionele gewasbeschermingsmiddelen.

Bijlage 3; behorend bij artikel 26, eerste lid Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Aspecten gewasbeschermingsmonitor:
 • teeltfrequentie en voorvrucht, door middel van een vruchtwisselingsplan;
 • rassenkeuze en uitgangsmateriaal, aandacht voor: resistente/tolerante cultivars en standaard- of gecertificeerd zaai- en plantgoed;
 • monitoring van schadelijke organismen in het gewas;
 • gebruik van waarschuwings-, advies- en beslissingsondersteunende systemen gericht op tijdig signaleren van toenemende ziektedruk;
 • toegepaste biologische, fysische en mechanische gewasbeschermingsmaatregelen, waaronder de inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding;
 • keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op basis van risico’s voor mens en milieu (gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moeten bijgehouden worden conform artikel 67 van verordening (EG) nr. 1107/2009);
 • emissiebeperkende maatregelen, inclusief toedieningstechnieken;
 • resistentiemanagement bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
 • overige maatregelen die hebben bijgedragen aan het verminderen van het gebruik van chemische middelen;
 • oordeel over het succes van de toegepaste beheersmaatregelen.

Artikel 67 van verordening (EG) nr. 1107/2009) schrijft voor dat professionele gebruikers minimaal de hieronder opgenomen punten registreren en ten minste drie jaar bewaren:
 1. de naam van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel;
 2. het tijdstip van de toepassing;
 3. de dosis van de toepassing;
 4. het gebied en het gewas waarop het gewasbeschermingsmiddel werd gebruikt.